In Parliament

Dec051988
PDFPrintE-mail
Tengku Razaleigh Hamzah

Tuan Yang Di-Pertua,

Dengan segala hormat dan rasa tanggungjawab sukacita saya mencadangkan satu usul atas nama saya yang berbunyi:

“Iaitu Dewan ini membenarkan ahli dari Gua Musang, Tengku Razaleigh Hamzah, mengemukakan Rang Undang-undang Persendirian bertajuk Suatu Akta bagi meminda Akta Pertubuhan 1966.”

Tuan Yang Di-Pertua,

1. Seksyen 12(3) Akta Pertubuhan, 1966 (“Akta Ibu”) dalam bentuknya sekarang, adalah hasil dari suatu pindaan yang dikemukakan melalui Akta Pertubuhan (Pindaan), 1988 yang bertujuan menghindarkan kesan yang dibawah oleh peruntukan-peruntukan yang terdahulu daripadanya, yakni yang menganggap sebagai tidak sah, bukan sahaja sesuatu cawangan yang ditubuhkan oleh sesuatu pertubuhan berdaftar di bawah subsekysen (1) seksyen 12, Akta Ibu, tetapi pertubuhan induk itu sendiri. Adalah dicadangkan supaya pindaan dikemukakan, supaya hanya sesuatu cawangan yang melanggar subseksyen (1) Seksyen 12 Akta Pertubuhan 1966 sahaja dianggap sebagai tidak sah. Pindaan yang dicadangkan kepada Seksyen 12 adalah bertujuan untuk menggunakan peruntukan seksyen 12(3) seperti yang sedia ada kepada semua pertubuhan, yang berdaftar sehingga dan pada 1hb Januari 1987. Pada maa ini, adalah dirasakan bahawa kesan buruk yang dikenakan itu amatlah membebankan. Justeru itu sewajarnyalah pemakaian peruntukan seksyen 12(3) dikuatkuasakan juga kepada pertubuhan-pertubuhan yang dinyatakan itu.

 

Page 2 of 2